PRIVACY

 

Deze website is samengesteld door HUZE.NL.

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
 
inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van HUZE.NL en/of derden;
- het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
- het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
- ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
 

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUZE.NL, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van HUZE.NL, waarbij de website binnen de kaders van HUZE.NL verschijnt) aan te brengen, indien HUZE.NL daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt HUZE.NL zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.
 
Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij HUZE.NL en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en HUZE.NL in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.
 
Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van HUZE.NL. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van HUZE.NL en/of haar leveranciers, behoudt HUZE.NL zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.
 
Bescherming persoonsgegevens
HUZE.NL werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. HUZE.NL zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en HUZE.NL zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. HUZE.NL is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. HUZE.NL is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal HUZE.NL trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. HUZE.NL zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.
 
Het verwerken van gegevens
HUZE.NL kan uw gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben om nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van HUZE.NL.

Wijzigingen
HUZE.NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

© 2018 HUZE.NL. Alle rechten voorbehouden   |   Privacy   |   Disclaimer   |   Nieuws & Blog   |   Algemene Voorwaarden   |   Contact